2nd Prize - JAM - Akhil Bobby, Spoorthy Kannur & Rohit Kumar - MVJCE